Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego także dla pełnomocnika

15 maja 2019
Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego także dla pełnomocnika

Zgodnie z art. 70c Ordynacji podatkowej organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dnia 18 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął w składzie siedmiu sędziów uchwałę w sprawie o sygnaturze akt I FPS 3/18 w której stwierdził, że dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ podatkowy, przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony. Uchybienie w realizacji powyższego obowiązku w ocenie NSA winno być traktowane jako brak ziszczenia się materialnoprawnego skutku przewidzianego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Zatem, w przypadku niedoręczenia zawiadomienia wskazanemu pełnomocnikowi, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a w przypadku rozpoczętego terminu przedawnienia – nie ulega on zawieszeniu. Sąd podkreślił bowiem, że pominięcie pełnomocnika jest pominięciem samej strony.

Zobacz również: