Inwestowanie środków zgromadzonych w ramach PPK – wybór odpowiedniej instytucji finansowej jako obowiązek podmiotu zatrudniającego

Inwestowanie środków zgromadzonych w ramach PPK – wybór odpowiedniej instytucji finansowej jako obowiązek podmiotu zatrudniającego

Z dniem 1 lipca 2019 r. najwięksi pracodawcy (zatrudniający na dzień 31.12.2018 r., 250 i więcej osób, z uwzględnieniem zleceniobiorców) zostaną objęci przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej jako: PPK). Zatem najpóźniej od dnia 1 lipca 2019 r. powinni przystąpić do zamknięcia procesu wyboru instytucji finansowej, z którą będą zawierać umowę o zarządzanie PPK.

Instytucją finansową prowadzącą PPK mogą być powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, po spełnieniu wymagań ustawowych m.in. w zakresie doświadczenia w oferowaniu produktów – funduszy opartych o tzw. model cyklu życia, w którym różnicowany jest poziom ryzyka inwestowanych środków w zależności od wieku uczestnika. Ustawa posługuje się w tym przypadku określeniem fundusze zdefiniowanej daty.

W ofercie instytucji finansowych będą zatem przedstawiane fundusze, które w miarę zbliżania się uczestnika do 60 roku życia będą dostosowały politykę inwestycyjną do wieku, w celu dążenia do osiągnięcia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat, przestrzegając zasady ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Zgromadzone środki uczestnika PPK będą lokowane w część udziałową oraz w część dłużną. Pierwsza z nich to część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, która jest lokowana w instrumenty finansowe o większym poziomie ryzyka, tj. m.in. akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji. Druga część to aktywa inwestowane w instrumenty o mniejszymi poziomie ryzyka czyli np. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, inne zbywalne papiery wartościowe lub depozyty bankowe.

Ustawa określa zasady zmiany poziomu ryzyka inwestycyjnego wraz ze wzrostem wieku uczestników danego funduszu, określając procentowy udział każdej z części w zakresie lokowanych środków, co obrazuje poniższa tabela:

L.p.

Zdefiniowana data funduszu/czas poprzedzający zdefiniowaną datą

Część udziałowa

Część dłużna

1.                   

1 rok lub krótszy okres, w którym fundusz osiągnął zdefiniowaną datę

nie więcej niż 15 %

nie mniej niż 85 %

2.                   

okres 5 lat od osiągnięcia zdefiniowanej daty

min. 10 % – maks. 30 %

min. 70 % – maks. 90 %

3.                   

okres kolejnych 5 lat od daty z poz. 2

min. 25 % – maks. 50%

min. 50 % – maks. 75 %

4.                   

okres 10 lat od daty z poz. 3

min. 40 % – maks. 70 %

min. 30 % – maks. 60 %

5.                   

okres od dnia utworzenia funduszu do dnia od daty z poz. 4

min. 60 % – maks. 80 %

min. 20 % – maks. 40 %

Podmiot zatrudniający dokonuje wyboru instytucji finansowej, powinien przy tym zwrócić szczególną uwagę na politykę inwestycyjną, ponieważ wybór funduszu zdefiniowanej daty musi być dokonany przy uwzględnieniu ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK.

Zobacz również: