Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej jako: ustawa) wprowadza instytucję zarządu sukcesyjnego. Celem ustawy jest zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci.

 Zarząd sukcesyjny może zostać ustanowiony za życia przedsiębiorcy lub po jego śmierci.

Warunki niezbędne do ustanowienia zarządu sukcesyjnego określa art. 6 ustawy. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu: Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest:

1) powołanie zarządcy sukcesyjnego;

2) wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji;

3) dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Zarządcą sukcesyjnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego za życia (co jest najbardziej pożądane) wskazując określoną osobę do pełnienia tej funkcji albo zastrzegając, że wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym po jego śmierci. Zarówno powołanie, jak i wyrażenie zgody osoby powołanej, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warunkiem ważności ustanowienia zarządcy sukcesyjnego jest złożenie wniosku o wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG. W tej sytuacji zarząd sukcesyjny zostaje ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

Jeżeli natomiast zarządca sukcesyjny nie został ustanowiony za życia przedsiębiorcy, to po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego mogą powołać podmioty określone w art. 12 ustawy, np. spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, którzy przyjął spadek. W tym przypadku zarząd sukcesyjny zostaje ustanowiony z chwilą dokonania wpisu zarządcy sukcesyjnego do CEIDG.

Zobacz również: