Autoresponder a korekta VAT

Autoresponder a korekta VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 230/17 stwierdził, że informacja z systemu pocztowego nadawcy lub odbiorcy potwierdza fakt otrzymania przez nabywcę  faktury korygującej (nie musi zatem być to zwrotny e-mail potwierdzający).

Przedmiotowa sprawa dotyczyła wykładni art. 29a ust. 13 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadkach obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Przepis ten nie odnosi się jednak do formy, jaką powinno mieć wymagane przez ustawodawcę potwierdzenie otrzymania faktury.

Sąd stwierdził, że wystarczające jest posiadanie informacji z systemu pocztowego, bez konieczności potwierdzania w formie wiadomości elektronicznej. Dodano również, że w przypadku braku jakiegokolwiek komunikatu nie można przyjąć, że wiadomość dotarła po upływie określonego czasu. Możliwe jest natomiast potwierdzenie przez kontrahenta przesłanej pocztą elektroniczną korekty faktury w postaci generowanego automatycznie przez system komputerowy komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondera).

Zobacz również: