Zmiany w uldze na złe długi

Zmiany w uldze na złe długi

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 r. w zakresie tzw. ulgi na złe długi, dla celów VAT nieściągalność wierzytelności uważało się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Zgodnie ze zmianą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r., ww. termin ulega skróceniu ze 150 dni do 90 dni.

W związku z powyższym, mając na względzie znowelizowane brzmienie art. 89a ust. 1a ustawy o VAT, podatnik ma prawo skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny (a dłużnik ma obowiązek dokonania korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego) w przypadku nieuregulowania całości/części należności wynikającej z faktury w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Podkreślić należy, że choć przepisy dotyczące ulgi na złe długi weszły w życie z początkiem 2019 r., to będą one miały zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed tą datą, których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona (upłynie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności) po dniu 1 stycznia 2019 r.

Zobacz również: