Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. pakiet MŚP) wprowadza nowelizacje przepisów kodeksu spółek handlowych.

Istotne zmiany odnoszą się do rezygnacji zarządu. Zgodnie z ustawą jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie jest obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom (radzie nadzorczej w przypadku spółki akcyjnej), zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie), chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników (ogłoszenie o walnym zgromadzeniu) zawiera także jego oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie).

Oznacza to, że po nowelizacji członek zarządu nie będzie mógł zrezygnować z pełnienia funkcji z dnia na dzień, zgodnie bowiem z art. 238 k.s.h. zgromadzenie zwołuje się co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem.

Ustawa wprowadza ponadto następujące regulacje:

  • uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego, podziału zysku albo pokrycia straty oraz udzielenia członkom organów spółki absolutorium mogą być podejmowane w trybie obiegowym (poza zgromadzeniem),
  • członkiem zarządu w spółce partnerskiej musi być co najmniej jeden partner, członkiem zarządu może być, oprócz partnerów, także osoba trzecia,
  • prawo odwołania zgromadzenia wspólników ma zwołujący, za wyjątkiem nadzwyczajnego zgromadzenie wspólników, które zostało zwołane na żądanie wspólnika lub wspólników – wówczas tylko oni mają wyłączne prawo jego odwołania.

Zmiany w kodeksie spółek handlowych wchodzą w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Zobacz również: