Fiskus może zablokować firmowe konto bez przeprowadzenia postępowania dowodowego

3 stycznia 2019
Fiskus może zablokować firmowe konto bez przeprowadzenia postępowania dowodowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 września 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 2057/18) uznał, że przedłużenie blokady konta bankowego podatnika na 3 miesiące nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. W przedmiotowej sprawie organ podatkowy na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (tzw. ustawa STIR), zablokował konto podatnika na 72 godziny, a następnie przedłużył blokadę do 3 miesięcy. Decyzję organu zaskarżono do Sądu, zarzucając, że została wydana w sposób dowolny – bez jakichkolwiek dowodów, a ponadto strona nie brała czynnego udziału w postępowaniu.

WSA w Warszawie oddalił skargę wskazując, że w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego blokady rachunku, organ nie prowadzi stricte postępowania dowodowego. Wystarczy, że po analizie ryzyka przepływów pieniężnych istnieje ryzyko wykorzystania instytucji finansowych do wyłudzania podatku. W konsekwencji, zastosowania nie znajdują wówczas przepisy o postępowaniu dowodowym i udziale stron, zawarte w Ordynacji podatkowej. Ponadto, zdaniem Sądu, jako że system STIR ma wzmocnić bezpieczeństwo, to walka z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi uzasadnia tak dalece idącą ingerencję w prawa jednostki.

Zobacz również: