Zmiany w obowiązku zatrudniania nauczycieli na podstawie umowy o pracę

Zmiany w obowiązku zatrudniania nauczycieli na podstawie umowy o pracę

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,  nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie  art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, który nowelizuje art. 10a ustawy Karta Nauczyciela poprzez umożliwienie zatrudniania nauczycieli na postawie umów cywilnoprawnych w następujących warunkach:

„W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy”.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, podobnie jak w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, będzie musiał wykazać, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zobacz również: