Minimalne wynagrodzenie w 2019 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2019 r.  będzie wynosiło 2.250 zł brutto, tj. ok. 1.634 zł netto, a minimalna stawka godzina będzie wynosiła 14,70 zł brutto. Odnosić będzie się to do wszystkich umów, nie tylko tych, które zostaną zawarte po 1 stycznia 2019 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę, obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również inne składniki wynagrodzenia, w tym m. in. dodatek za staż pracy, premie i nagrody. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Pracodawca lub zleceniodawca, który wypłaca świadczenia w wysokości niższej niż wyżej określone, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Zobacz również: