Elektroniczna dokumentacja medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2019 r. wszystkie placówki medyczne będą miały obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (tzw. EDM) wyłącznie w wersji elektronicznej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej wskazuje, że elektroniczną dokumentacją medyczną stanowią:

  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,
  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych,
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego.

Wprowadzony przez ustawodawcę nakaz posługiwania się EDM, nakłada na placówki medyczne wiele obowiązków. Wśród nich należy wyróżnić w szczególności:

  • obowiązek używania do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
  • obowiązek dostosowania dostępu do informacji zawartych w EDM w zależności od charakteru wykonywanej pracy osoby sięgającej do dokumentacji,
  • obowiązek stosowania odpowiednich zabezpieczeń informacji, chroniących je przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności odnoszących się do danych osobowych. Nie mogą one również ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Rozszerzanie katalogu elementów stanowiących elektroniczną dokumentacje medyczną ma następować z uwzględnieniem stopnia przygotowania świadczeniodawców.

Zobacz również: