Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Wadium obowiązkowo w wersji elektronicznej

Od dnia 18 października 2018 r. obowiązują przepisy, które wprowadzają obowiązek komunikowania się pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o czym pisaliśmy już tutaj.

W związku ze wskazaną zmianą przepisów, powstało pytanie, w jakiej formie powinien zostać przekazany zamawiającemu dokument wadium wnoszonego w formie niepieniężnej. W tym przypadku istotnym jest bowiem, aby zamawiający dysponował oryginałem dokumentu wadium, uprawniającym zamawiającego do żądania zapłaty. Wątpliwości w tym zakresie rozwiała interpretacja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 17 października 2018 r. Zgodnie z interpretacją, wadium w formie niepieniężnej (np. w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej) musi być wniesione w postaci elektronicznej. Wynika z tego, że gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe oraz poręczenia muszą być dokumentem elektronicznym, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.