Ograniczenie zatorów płatniczych – projekt ustawy

Ograniczenie zatorów płatniczych – projekt ustawy

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii skierowało do opiniowania projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Projekt ustawy przewiduje w szczególności:

  • wprowadzenie sztywnego terminu 60 dni na uregulowanie przez dużego przedsiębiorcę jego zobowiązania wobec mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy,
  • wprowadzenie sztywnego terminu 30 dni na zapłatę faktury na rzecz przedsiębiorców w przypadku instytucji publicznych np. ministerstw, jednostek samorządu, uniwersytetów (z wyłączeniem podmiotów leczniczych, przede wszystkim szpitali),
  • obowiązek (dla dużych przedsiębiorców) składania do Ministerstwa Finansów sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie podawał do publicznej wiadomości złożone sprawozdania.

Obecnie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przewiduje, że fakturę należy uiścić w ciągu 60 dni, jednak strony mogą ustalić inny termin. W praktyce powszechnym zjawiskiem jest narzucanie kontrahentom zdecydowanie dłuższych terminów płatności.

Głównym celem projektu ustawy jest skrócenie terminów zapłaty i zwiększeniem dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym.

Projekt ustawy przewiduje jej wejście w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Zobacz również: