Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Umowa o pracę a śmierć przedsiębiorcy – Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: Ustawa) wprowadza z dniem 25 listopada 2018 r. zmiany w art. 632 kodeksu pracy dotyczącym skutków śmierci pracodawcy – przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

W myśl nowych przepisów umowy o pracę z pracownikami nie wygasną w sytuacji, gdy nastąpi przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 k.p. (przejście zakładu pracy) oraz w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Zarządca sukcesyjny może zostać powołany przez przedsiębiorcę za życia. Zgodnie z art. 9 Ustawy przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego w ten sposób, że: wskaże określoną osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego albo zastrzeże, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym. Osoba, która ma zostać zarządcą sukcesyjnym musi wyrazić na to zgodę. Zarówno powołanie, jak i zgoda osoby powołanej musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zarządca sukcesyjny musi zostać wpisany do CEIDG.

Zarządca sukcesyjny może również zostać powołany po śmierci właściciela, co szczegółowo określa art. 12 Ustawy.

W sytuacji, gdy zarządca sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, przedsiębiorstwo nadal funkcjonuje, a umowy o pracę nie wygasają wraz z śmiercią pracodawcy. Informację o powołaniu przez pracodawcę zarządcy sukcesyjnego można zweryfikować w CEIDG. W tej sytuacji umowy o pracę wygasają dopiero z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba że doszło do przejęcia pracownika na zasadach określonych w art. 231 k.p., przed tym terminem.

Okres od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia umowy o pracę lub do dokonania uzgodnień szczegółowo określonych w art. 632 k.p. jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Jednakże zarządca sukcesyjny, jak również osoby określone w art. 14 Ustawy, mogą polecić pracownikowi wykonywanie pracy zgodnej z jego umową o pracę, określając okres pracy i wymiar czasu pracy.