Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie pracownika w formie bezgotówkowej

Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie pracownika w formie bezgotówkowej

Od 1 stycznia 2019 r. zasadą będzie wypłata wynagrodzenia za pracę na rachunek płatniczy pracownika. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 § 3 k.p., wprowadzonym Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. poz. 357, dalej jako: Ustawa): „Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych”.

W związku z powyższym, pracodawca będzie miał prawo żądać od pracownika podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Zgodnie z art. 10 Ustawy: Pracodawca, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, informuje, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku: 1) podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo 2) złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych”.

Dotychczasowe przepisy przewidywały, jako zasadę, wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownika. Natomiast inny sposób wypłaty wynagrodzenia był możliwy w sytuacji, gdy pracownik wyraził na to zgodę lub gdy tak stanowił układ zbiorowy pracy.

Zobacz również: