Zmiany w funkcjonowaniu sklepów internetowych – zakaz geoblokowania

26 września 2018
Zmiany w funkcjonowaniu sklepów internetowych – zakaz geoblokowania

W dniu 3 grudnia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE.

Zakaz geoblokowania

Do tej chwili handlowcy mieli możliwości tzw. blokowania geograficznego polegającego m.in. na:

  • odmowie dostępu do sklepu internetowego,
  • automatycznym przekierowywaniu klienta na lokalną stronę ze względu na lokalizację,
  • stosowaniu innych warunków sprzedaży, w tym odmowie sprzedaży ze względu na brak akceptacji zagranicznej karty płatniczej.

Zgodnie z nowymi przepisami Rozporządzenia handlowiec nie może ze względów związanych z przynależnością państwową klienta, jego miejscem zamieszkania lub miejscem prowadzenia działalności w szczególności:

  • blokować lub ograniczać dostępu klienta do swojego interfejsu internetowego,
  • przekierowywać klienta do wersji swojego interfejsu internetowego różniącej się od interfejsu internetowego, do którego klient starał się pierwotnie uzyskać dostęp.

Oznacza to, że z dniem obowiązywania nowych przepisów Rozporządzenia handlowcy będą mogli nadal mieć różne wersje swoich stron internetowych, pod warunkiem jednak, że wszyscy klienci będą mieli równy dostęp do każdej wersji sklepu i zapewniona zostanie im możliwość dokonania zakupu na warunkach handlowych oferowanych na danej stronie.

Dostęp do towarów lub usług

Rozporządzenie zakazuje również handlowcom różnicowania warunków dostępu do towarów lub usług ze względów związanych z przynależnością państwową klienta, jego miejscem zamieszkania lub miejscem prowadzenia działalności.  

Należy jednak zaznaczyć, iż wskazane powyżej zakazy:

  • nie dotyczą utworów chronionych prawem autorskim,
  • nie uniemożliwiają handlowcom oferowania różnych cen sprzedaży w poszczególnych państwach członkowskich,
  • nie nakładają obowiązku dostarczania klientom towarów poza obszar państw członkowskich, do których handlowiec oferuje dostawę.

Niedyskryminacja ze względów związanych z płatnością

Rozporządzenie wprowadza również zakaz stosowania zróżnicowanych warunków płatności, zgodnie z którym handlowiec nie może odmówić płatności ze względów związanych z m.in. lokalizacją rachunku płatniczego, miejscem prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych lub miejscem wydania instrumentu płatniczego w Unii.

Wdrożenie przepisów Rozporządzenia wymaga dokonania zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu stron internetowych sklepów, w tym w szczególności w ich regulaminach.

Zobacz również: