Odszkodowanie za dyskryminację pracownika ze względów politycznych – wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku (#KOWR #ARR #ARiMR)

12 września 2018
Odszkodowanie za dyskryminację pracownika ze względów politycznych – wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku (#KOWR #ARR #ARiMR)

Wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie przepisów szczególnych nie wyłącza możliwości kontroli sądowej w zakresie oceny szeroko rozumianych działań pracodawcy przez pryzmat przepisów o dyskryminacji

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (dalej jako: ustawa o KOWR) w art. 51 ust. 7 przewidywała wygaszenie dotychczasowych stosunków pracy pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i pracowników Agencji Rynku Rolnego (ARR) w dniu 31 sierpnia 2017 r. w trzech w sytuacjach: w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o odmowie przyjęcia warunków zatrudnienia w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR) lub w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR); w przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu albo odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków zatrudnienia oraz gdy w terminie do dnia 31 maja 2017 r. pracownikom nie zaproponowano zatrudnienia w KOWR lub w ARiMR.

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku zawisła sprawa, w której powódka – Klientka Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy – wnosiła o przywrócenie do pracy, ewentualnie o odszkodowanie, w związku z naruszeniem przy wygaszaniu stosunku pracy m.in. zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu. Powódka, będąca pracownikiem ARR, w wyniku restrukturyzacji organizacji agencji rolnych i powołania jednego podmiotu, tj. KOWR, otrzymała propozycję pracy w ARiMR. Warunki zaproponowanego zatrudnienia były znacznie gorsze od dotychczasowych. Powódka jako jedyna z grupy pracowników zatrudnionych w jej Sekcji otrzymała propozycję zatrudnienia w ARiMR, podczas gdy pozostali pracownicy otrzymali propozycję pracy w KOWR. Podkreślić należy, że zadania dotychczas wykonywane przez Sekcję, w której zatrudniona była powódka, w zdecydowanej większości zostały przekazane do KOWR, a pozostałe były tzw. „zadaniami horyzontalnymi”, tj. dotyczącymi bieżącej obsługi księgowo-finansowej jednostki. Powódka nie odpowiedziała na przedstawioną jej propozycję zatrudnienia, zatem jej stosunek pracy wygasł z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Regulacja art. 51 ustawy o KOWR wprowadziła stosowanie mechanizmu wygaszania stosunków pracy przy zmianach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej. Jednakże wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy szczególnej, w tym przypadku ustawy o KOWR, nie wyłącza możliwości kontroli sądowej w zakresie oceny szeroko rozumianych działań pracodawcy przez pryzmat przepisów o dyskryminacji.
W przedmiotowej sprawie wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku zasądził na rzecz powódki odszkodowanie. Sąd uznał, iż przy podejmowaniu czynności zmierzających do zmiany warunków zatrudnienia powódki, a w efekcie zmierzających do wygaszenia stosunku pracy, doszło do naruszenia zasady niedyskryminowania w zatrudnieniu z uwagi na poglądy polityczne. Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz również: