Obniżone składki ZUS dla drobnych przedsiębiorców od 1 stycznia 2019 r.

3 września 2018
Obniżone składki ZUS dla drobnych przedsiębiorców od 1 stycznia 2019 r.

Dnia 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Do tej pory przedsiębiorcy, bez względu na wysokość przychodów, płacili jednakową składkę na ubezpieczenia społeczne. Nowa ustawa zmniejsza składki na ZUS dla drobnych przedsiębiorców, proporcjonalnie do przychodu.

 Ustawa obejmie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, tj. osoby, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł).

Ustawa nie ma zastosowania do osób, które w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych oraz do osób, które wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej.

 Płacenie niższych składek zostanie ograniczone czasowo, do 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Innymi słowy przedsiębiorca opłacający niższe składki przez trzy lata, nie będzie mógł korzystać z tej ulgi przez kolejne dwa lata.

Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu rozwój i poprawienie rentowności przedsiębiorstw.

Zobacz również: