Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Stosowanie skargi pauliańskiej do ochrony należności publicznoprawnych jest zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 r. orzekł, że stosowanie skargi pauliańskiej zgodnie z art. 527 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w zakresie stosowania analogii do ochrony należności publicznoprawnych jest zgodne z konstytucją.

W uzasadnieniu Trybunał stwierdził, że kwestionowana regulacja nie narusza zasady zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Trybunał uznał również, że stosowanie omawianej analogii nie narusza zasady ograniczonej (ostrożnej) analogii w prawie podatkowym, ponieważ instytucja ta nie tworzy nowych prawnopodatkowych stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu. Trybunał zaznacza, że przy zastosowaniu tej instytucji, nie można wywieźć żadnego nowego obowiązku podatkowego dłużnika. Ma ona jedynie na celu zabezpieczenie efektywnego wyegzekwowania już istniejącego zobowiązania publicznoprawnego, a także zapobieżenie czynnościom podejmowanym w celu uniknięcia wspomnianego obowiązku.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdza stanowisko wyrażone w ugruntowanej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Jednakże nie brakuje głosów ostrzegających, że takie rozstrzygnięcie, może zainicjować tendencję wykorzystywania przez Skarb Państwa narzędzi cywilnoprawnych do dochodzenia należności publicznoprawnych, prowadząc do zaburzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.