Nabycie majątku rozwiązywanej spółki przez wspólnika nie daje prawa do odliczenia VAT

Nabycie majątku rozwiązywanej spółki przez wspólnika nie daje prawa do odliczenia VAT

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2018 roku, sygn. akt I FSK 1447/16, nabycie majątku rozwiązywanej spółki przez wspólnika nie daje prawa do odliczenia podatku z faktur dokumentujących to nabycie.

Omawiany wyrok zapadł na gruncie stanu faktycznego, w którym podatniczka razem z drugim wspólnikiem spółki jawnej, postanowiła o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji. Majątek spółki został podzielony między wspólników – w ramach tego podziału podatniczka otrzymała wszystkie rzeczy i prawa majątkowe, których nabycie zostało udokumentowane fakturą wystawioną przez spółkę. Jednocześnie podatniczka nic nie zapłaciła na rzecz spółki, ale musiała zapłacić drugiemu wspólnikowi równowartość przypadającego na niego udziału. Po tak przeprowadzonej transakcji podatniczka chciała odliczyć podatek. Jednak najpierw organ podatkowy, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zanegowali to, aby podatniczka miała takie prawo. Wskazano, że wspólniczka nabyła nieruchomość nieodpłatnie, natomiast okoliczność, że musi oddać równowartość części udziału drugiemu wspólnikowi nie wpływa na prawo do odliczenia VAT (taka zapłata ma bowiem na celu spłatę drugiego wspólnika, nie mając jednocześnie charakteru ekwiwalentu za majątek spółki).

NSA w przedstawionym wyroku potwierdził, że podatniczce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, ponieważ transakcja nabycia przez nią nieruchomości miała charakter nieodpłatny. 

Zobacz również: