Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

4 czerwca 2018
Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W odniesieniu do powyższego, wskazania wymaga stanowisko, zgodnie z którym w odniesieniu do robót budowlanych datą wykonania usługi budowlanej jest data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Aktualnie jednak, zarówno sądy administracyjne, jak i organy podatkowe, zaczęły opowiadać się za stanowiskiem odmiennym. Przykładowo, WSA w Krakowie w wyroku z 24 czerwca 2015 r. sygn.. akt I SA/Kr 708/15 uznał, że protokół zdawczo-odbiorczy nie może być dokumentem na podstawie którego określa się skutki podatkowe w VAT przy usłudze budowlanej. Stanowisko takie podzielił również Minister Finansów w interpretacji ogólnej wydanej dnia 1 kwietnia 2016 r., sygn. PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141., dodając, że zwłoka w dokonaniu czynności podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego byłaby równoznaczna z tym, że VAT stałby się wymagalny z opóźnieniem.

Z powodu licznych rozbieżności oraz częstych sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami, NSA postanowieniem z 28 listopada 2017 r., sygn.. akt I FSK 65/16 skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne. Do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE, kwestią sporną pozostaje, czy usługę budowlaną można uznać za wykonaną dopiero po podpisaniu ww. protokołu.

Zobacz również: