Przedłużenie terminu zwrotu VAT wymaga uprzedniego doręczenia postanowienia

Przedłużenie terminu zwrotu VAT wymaga uprzedniego doręczenia postanowienia

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 23 kwietnia 2018 r., wydanym w składzie siedmiu sędziów w sprawie o sygn. akt I FSK 255/17, skorzystanie przez organ z możliwości przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa art. 87 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wymaga nie tylko wydania postanowienia o jego przedłużeniu, ale również jego doręczenia podatnikowi przed upływem terminu do zwrotu podatku VAT.

W odpowiedzi na dotychczas występujące w orzecznictwie rozbieżności, NSA wskazał, że z uwagi na okoliczność, iż bieg terminu do zwrotu różnicy podatku rozpoczyna się od daty wpłynięcia deklaracji podatnika do organu podatkowego, zasadne jest zastosowanie zasady symetrii. W ocenie NSA, skoro bieg terminu liczony jest od dnia doręczenia organowi deklaracji, analogicznie powinna wyglądać kwestia doręczenia postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT.

Podsumowując, w wyroku z dnia 23 kwietnia 2018 r., NSA wskazał, że samo wydanie i podpisanie, czy też nadanie postanowienia w placówce pocztowej nie jest wystarczające dla przedłużenia terminu. Na potrzeby skutecznego wydłużenia przez organ podatkowy terminu zwrotu VAT, konieczne jest uprzednie doręczenie podatnikowi – przed upływem ustawowego terminu – postanowienia o wydłużeniu terminu.

Zobacz również: