Transakcje między małżonkami dotyczące składników majątku wspólnego, nie stanowią dostawy w VAT

Transakcje między małżonkami dotyczące składników majątku wspólnego, nie stanowią dostawy w VAT

Zgodnie z orzeczeniem NSA z dnia 4 kwietnia 2018 r., o sygn. akt I FSK 887/16 w przypadku pozostawania małżonków we wspólności majątkowej, dokonanie sprzedaży pomiędzy działalnością gospodarczą męża, a działalnością żony nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Sąd wskazał, że w przypadku przesunięć w ramach wspólności majątkowej nie można mówić o wystąpieniu dostawy, z uwagi na fakt, że może być o niej mowa wyłącznie wtedy, gdy w związku z nią dokonywana jest zapłata. Natomiast z uwagi na istniejącą między małżonkami wspólność majątkową, nie występuje wówczas wypłata realnego wynagrodzenia, w związku z faktem, że pieniądze małżonków są wspólne.

Jak wskazał Sąd w wyroku z 4 kwietnia 2018 r., przesunięcia dokonywane przez małżonków w ramach majątku wspólnego, jako dokonywane bez wynagrodzenia, nie będą stanowiły odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT.

Zobacz również: