Wynagrodzenie twórcy utworu audiowizualnego

Wynagrodzenie twórcy utworu audiowizualnego

Organizacje zbiorowego zarządzania to stowarzyszenia zrzeszające twórców, wykonawców, producentów oraz organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich oraz pokrewnych.

Autorzy krótkich animowanych utworów audiowizualnych częstokroć nie otrzymują wynagrodzenia od w/w organizacji z tytułu nadawania ich utworów w TV lub poprzez inne środki publicznego udostępniania, pomimo uprawnienia przyznanego im ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Organizacje zbiorowego zarządzania, jako przyczynę odmowy wypłaty wynagrodzenia, wskazują okoliczność, że uchwała organizacji nie przewiduje wynagrodzenia za ten rodzaj utworu audiowizualnego.

Powyższym problemem zajął się Sąd Najwyższy, który w powziętej uchwale stwierdził, że twórca krótkiego animowanego utworu audiowizualnego może dochodzić od właściwej organizacji zbiorowego zarządzania zapłaty wynagrodzenia przewidzianego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych także wtedy, gdy przyjęte uchwałą tej organizacji zasady repartycji nie przewidują wynagrodzenia za ten rodzaj utworów audiowizualnych.

Tym samym stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy otwiera twórcom możliwość uzyskania należnych wynagrodzeń od organizacji zbiorowego zarządzania, pomimo braku stosownej uchwały z ich strony.

Zobacz również: