Obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Dnia 18 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja prawo zamówień publicznych, która wprowadza zmiany w zakresie sposobu składania przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Nowelizacja wprowadza obowiązek składania JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania.

Wybór odpowiedniego środka komunikacji elektronicznej jest obowiązkiem zamawiającego, który w ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w innym dokumencie wszczynającym postępowanie, wskazuje na wybrany środek komunikacji elektronicznej, który będzie służył do komunikacji z wykonawcami. Najbardziej powszechnym środkiem komunikacji elektronicznej jest poczta elektroniczna. Na podkreślenie zasługuje, że złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych takim jak płyta CD lub pendrive, nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Poza opatrzenia dokumentu JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przepisy nakładają ponadto obowiązek zaszyfrowania dokumentu hasłem dostępowym, które następnie powinno zostać umieszczone w treści przesłanej oferty lub wniosku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu.

Nowe zasady składania JEDZ mają zastosowanie do postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zobacz również: