Monitoring korespondencji pracownika a prawo do poszanowania życia prywatnego

Monitoring korespondencji pracownika a prawo do poszanowania życia prywatnego

W dniu 5 września 2017 r. Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydała wyrok w sprawie Barbulescu, nr skargi 61496/08, w którym stwierdziła naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu korzystania przez pracownika z Internetu w celach osobistych.

Sprawa, na gruncie której wydano orzeczenie, dotyczyła rumuńskiego inżyniera Bogdana Barbulescu, który wykorzystywał firmowe konto na komunikatorze Yahoo Messenger do celów prywatnych. Pracodawca zwolnił go za naruszenie wewnętrznego regulaminu obowiązującego w spółce, który zakazywał korzystania z zasobów spółki w celach osobistych.

W skardze do Trybunału skarżący powoływał się na naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz na tajemnicę korespondencji. Trybunał musiał zatem zbadać, czy w niniejszej sprawie została zachowana równowaga między prawem pracownika do poszanowania jego życia prywatnego i korespondencji, a interesem pracodawcy.

W dniu 12 stycznia 2016 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok, w którym stwierdził brak naruszenia art. 8 Konwencji.

Skarżący wniósł o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W wyroku z dnia 5 września 2017 r. Wielka Izba stwierdziła naruszenie art. 8 Konwencji oraz podkreśliła, że skarżący był poinformowany o zakazie wykorzystywania Internetu do celów osobistych, jednakże nie został wcześniej powiadomiony o zakresie i charakterze monitoringu korespondencji, stopniu ingerencji w jego życie prywatne i korespondencję oraz o możliwości dostępu do treści korespondencji. Wielka Izba zaznaczyła też, że pracodawca stosujący monitoring powinien wskazać konkretne powody go usprawiedliwiające. Podkreśliła również, że sąd badając sprawę powinien ustalić, czy realizowany przez pracodawcę cel mógł być osiągnięty przy pomocy mniej uciążliwych metod niż dostęp do rzeczywistej korespondencji pracownika.

Odnosząc się do polskiego prawa należy wskazać, że aktualnie trwają prace nad ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, która ma uregulować monitorowanie poczty elektronicznej pracownika.

Zobacz również: