Zakaz blokowania geograficznego w transakcjach internetowych

10 kwietnia 2018
Zakaz blokowania geograficznego w transakcjach internetowych

W dniu 22 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE, dalej zwanego rozporządzeniem. Rozporządzanie ma na celu wprowadzenie zakazu blokowania geograficznego, tj. geoblokowania – dyskryminacji polegającej na ograniczaniu dostępu do towarów i usług ze względu na miejsce zamieszkania, bądź na narzuceniu nabywcom i usługobiorcom odmiennych treści zawieranych umów. Rozporządzenie obejmuje transakcje zawierane przez przedsiębiorców zarówno z konsumentami, jak również z innymi przedsiębiorcami zamieszkałymi lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej.

Mocą rozporządzenia zakazano przedsiębiorcom:

  • blokowania lub ograniczania dostępu klienta do swojego interfejsu internetowego ze względów związanych z przynależnością państwową klienta, jego miejscem zamieszkania lub miejscem prowadzenia działalności, przy czym za interfejs internetowy uznaje się wszelkiego rodzaju oprogramowanie, w tym stronę internetową lub jej część oraz aplikacje, w tym aplikacje mobilne, obsługiwane przez przedsiębiorcę lub na jego rzecz, które służy do zapewnienia klientom dostępu do towarów lub usług handlowca w celu zawarcia transakcji dotyczącej tych towarów lub usług, oraz
  • różnicowania warunków w odniesieniu do transakcji płatniczej ze względu na przynależność państwową klienta, jego miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności, lokalizację rachunku płatniczego, miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych lub miejsce wydania instrumentu płatniczego w Unii, jeżeli transakcji płatniczej dokonuje się w drodze transakcji elektronicznej za pomocą polecenia przelewu, polecenia zapłaty lub instrumentu płatniczego opartego na karcie w obrębie tej samej marki płatniczej i kategorii.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 rozporządzenia, zakaz różnicowania dotyczy jedynie transakcji płatniczych, które:

  • spełniają wymogi dotyczące uwierzytelnienia zgodnie z treścią Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, oraz
  • dokonane są w walucie akceptowanej przez przedsiębiorcę.

Zgodnie z treścią art. 4 rozporządzenia, blokowanie geograficzne wciąż jednak będzie dopuszczalne w sytuacji, gdy:

  • główną cechą usługi jest zapewnienie dostępu do utworów chronionych prawem autorskim lub innych przedmiotów objętych ochroną i umożliwienie korzystania z takich utworów i przedmiotów, włącznie ze sprzedażą utworów chronionych prawem autorskim lub przedmiotów objętych ochroną w formie niematerialnej,
  • usługa nie jest świadczona drogą elektroniczną,
  • blokowanie geograficzne przejawia się przez stosowanie różnych cen książek dla klientów na określonych terytoriach, jeżeli przedsiębiorcy są do tego zobowiązani przepisami prawa.

Zakaz blokowania geograficznego wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2018 r.

Zobacz również: