Potrącenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Potrącenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, w dalszej części zwanej Ustawą, nakładają szereg ograniczeń odnośnie dopuszczalności potrąceń wierzytelności objętych postepowaniem restrukturyzacyjnym.

Ograniczenia dopuszczalności potrąceń znajdują zastosowania do następujących rodzajów postępowań:

  • przyśpieszonego postępowania układowego,
  • postępowania układowego,
  • postepowania sanacyjnego.

Potrącenia wierzytelności objętych postępowaniem o zatwierdzenie układu, mogą być dokonywane bez jakichkolwiek ograniczeń.

Ograniczenia w potrącaniu wierzytelności obejmują okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, do dnia jego zakończenia, a w razie umorzenia postępowania, do dnia uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania.

Zgodnie z treścią art. 253 ust. 1 Ustawy, potrącenie wierzytelności dłużnika objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym jest niedopuszczalne, jeżeli wierzyciel:

  • stał się dłużnikiem dłużnika po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego,
  • będąc dłużnikiem dłużnika, stał się po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego jego wierzycielem przez nabycie w drodze przelewu lub indosu wierzytelności powstałej przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

Potrącenie wzajemnych wierzytelności dopuszczalne jest w sytuacji, jeżeli nabycie wierzytelności nastąpiło wskutek zapłaty długu, za który nabywca odpowiadał osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi i jeżeli odpowiedzialność nabywcy za dług powstała przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Oświadczenie o potrąceniu powinno zostać złożone nie później niż w terminie 30 dni od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a jeżeli podstawa potrącenia powstała później, wskazany termin biegnie od dnia powstania podstawy potrącenia.

Oświadczenie o potrąceniu składać należy do dłużnika, jeżeli nie odebrano mu prawa zarządu nad majątkiem lub zarządcy, jeżeli dłużnik został pozbawiony prawa zarządu nad majątkiem. Uprawniony do przyjęcia oświadczenia o potrąceniu jest także nadzorca sądowy.

Zobacz również: