Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego, a majątek wspólny małżonków

27 lutego 2018
Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego, a majątek wspólny małżonków

Dnia 28 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w sprawie sygn. akt III CZP 68/12 w odpowiedzi na pytanie: „Czy   przekazanie   gospodarstwa   rolnego   na   podstawie   ustawy z  dnia  14  grudnia  1982  r.  o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników indywidualnych  i  członków  ich  rodzin  (Dz.U.  Nr  40  z  1982  r., poz.268 ze zm.) następcy pozostającemu w  związku małżeńskim i ustroju wspólności majątkowej skutkuje w każdej sytuacji objęciem przekazanego  gospodarstwa  wspólnością  ustawową  w  rozumieniu  art. 31 k.r.o. (w brzmieniu obowiązującym  przed dniem 20 stycznia 2005  r.),  czy  też  skutek  taki  następuje  jedynie  w  wyniku, odzwierciedlonego    w    treści  czynności  prawnej,  zastrzeżenia odmiennego od reguły wyrażonej w art. 33 pkt 2 k.r.o.?”

podjął uchwałę:

„Gospodarstwo  rolne  przekazane  na  podstawie  ustawy  z  dnia  14  grudnia  1982  r.  o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 1989 r.  Nr  24,  poz.  133  ze  zm.)  następcy  pozostającemu  w  ustroju  wspólności  majątkowej  wchodzi  w  skład  majątku  wspólnego małżonków.”

Tym samym gospodarstwo rolne przekazane jednemu z małżonków na podstawie umowy:

  • darowizny wchodzi w skład majątku osobistego małżonka,
  • o przekazanie gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy z dnia  14  grudnia  1982    o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników indywidualnych  i  członków  ich  rodzin  stanowi majątek wspólny małżonków.

Zobacz również: