W postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych zarzuty odwołania mogą dotyczyć zaniechania wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty

7 lutego 2018
W postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych zarzuty odwołania mogą dotyczyć zaniechania wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty

Dnia 17 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy podjął dwie jednobrzmiące uchwały, w których stwierdzono, że w przypadku wniesienia odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu poniżej tzw. progów unijnych, możliwe jest podniesienie zarzutów obejmujących także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu. Sąd Najwyższy przesądził więc, że w pojęciu czynności „wyboru najkorzystniejszej oferty” mieści się zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę, lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu.

Sąd Najwyższy stwierdził również, że w przypadku rozpoznawania skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania, sąd okręgowy nie ma możliwości uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. W przypadku uwzględnienia skargi, sąd okręgowy zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy.

Zobacz również: