Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Nowe zasady autoryzacji dla dosłownie cytowanych wypowiedzi

Dnia 12 grudnia 2017 roku, weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, na mocy której rozbudowano zasady autoryzacji dla kategorii dosłownie cytowanych wypowiedzi, a także przyznano dziennikarzom prawo do odmówienia wykonania poleceń służbowych oraz prawo do odmowy wyrażenia zgody na publikacje materiału prasowego.

Dziennikarz, podobnie jak w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, nie może odmówić autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona wcześniej nigdzie publikowana, ani publicznie wygłoszona. Według nowych zasad dziennikarz obowiązany jest ponadto informować osoby, których wypowiedzi będą cytowane, o prawie do autoryzacji wypowiedzi, a osoba uprawniona może niezwłocznie zażądać autoryzacji takiej wypowiedzi.

Autoryzacja dosłownie cytowanej wypowiedzi musi być dokonana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 godzin – w odniesieniu do dzienników oraz 24 godzin – w odniesieniu do czasopism. Okres na dokonanie autoryzacji liczony jest od momentu otrzymania przez osobę udzielającą informacji tekstu jej wypowiedzi, który ma być opublikowany w prasie. Zaznaczyć należy dodatkowo, że przekazanie tekstu wypowiedzi dokonywane ma być w „sposób wzajemnie uzgodniony”.

Uchybienie terminowi na autoryzację jest równoznaczne z autoryzacją bez zastrzeżeń.

Opublikowanie wypowiedzi bez umożliwienia osobie jej udzielającej dokonania autoryzacji, narażać będzie dziennikarza na karę grzywny.

Ponadto zwiększono niezależność dziennikarzy poprzez nadanie im prawa do odmowy wykonania polecenia służbowego, jeżeli oczekuje się od nich publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej. Dziennikarzom przyznano również prawo do odmowy wyrażenia zgody na publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji.