Mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT a mali podatnicy rozliczający się metodą kasową

Mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT a mali podatnicy rozliczający się metodą kasową

W dniu 2 stycznia 2018 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (nr 0115-KDIT1-3.4012.766.2017.1.MD), zgodnie z którą momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu zakupu usług budowlanych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, od tzw. małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, jest dzień otrzymania przez małego podatnika całości lub części zapłaty za te usługi, w stosunku do wysokości otrzymanej zapłaty.

Interpretacja została wydana w oparciu o pytanie przedsiębiorcy zajmującego się usługami budowlanymi, do których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, a który w ramach prowadzonej działalności korzysta często z usług podwykonawców, będących małymi podatnikami. Z uwagi na fakt, iż mali podatnicy, czyli przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości 1,2 mln euro, często korzystają z możliwości danej im na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), tj. możliwości dokonywania rozliczeń przy pomocy metody kasowej, po stronie podatnika pojawiła się wątpliwość w jaki sposób określić moment powstania obowiązku podatkowego.

Organ podatkowy nie tylko wskazał, że powstanie obowiązku podatkowego jest związane z uregulowaniem należności, czyli z momentem otrzymania przez małego podatnika całości lub części zapłaty, ale także uzasadnił, że „skoro obowiązek rozliczenia podatku przechodzi na nabywcę, to i ten element konstrukcyjny podatku musi się tak samo kształtować po stronie tego nabywcy, jak kształtowałby się po stronie sprzedawcy, gdyby w danej sytuacji miały zastosowanie zasady ogólne opodatkowania, a nie odwrotne obciążenie.”

Wydana interpretacja wpisuje się w ostatnio prezentowane stanowisko, wyrażone w takich pismach jak interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 października 2017 r., o nr 0112-KDIL1-2.4012.317.2017.1.AW, czy interpretacja indywidualna z 1 grudnia 2017 r., o nr 0111-KDIB3-1.4012.620.2017.1.KO. Należy jednak zauważyć, że prezentowano także odmienne stanowisko w tej sprawie. Jak wskazywano między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2017 r., o nr 0114-KDIP1-2.4012.136.2017.1.RD, czy też interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2017 r., o nr 0115-KDIT1-3.4012.375.2017.1.AT, gdy świadczącym usługę budowlaną w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia jest tzw. „mały podatnik” rozliczający się metodą kasową, obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach określonych dla usług budowlanych w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT. Zgodnie z przywołanymi interpretacjami, momentem powstania obowiązku podatkowego jest chwila wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT), a jeśli faktura nie zostanie wystawiona lub będzie wystawiona z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje 30 dnia od dnia wykonania usług (art. 19a ust. 7 w powiązaniu z art. 106i ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Zobacz również: