Wydatki związane z mieszkaniem w kosztach działalności gospodarczej

Wydatki związane z mieszkaniem w kosztach działalności gospodarczej

W dniu 21 grudnia 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES), w której przyznał, że wydatki poniesione przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w mieszkaniu, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w części w jakiej ten lokal jest przeznaczony na tą działalność, nawet jeżeli w mieszkaniu nie wyodrębniono powierzchni przeznaczonej wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej.

W sprawie będącej przedmiotem interpretacji wnioskodawca wskazał, że zamierza zarejestrować działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Wykonywać w nim będzie zlecane przez klientów zadania, a także przechowywać dokumenty oraz sprzęt biurowy niezbędny do prowadzenia działalności. Oprócz tego lokal będzie wykorzystywany na cele mieszkaniowe. Dodatkowo wnioskodawca zaznaczył, iż w mieszkaniu, będącym siedzibą przedsiębiorstwa nie zamierza wydzielić biura, ani przyjmować klientów.  

Zdaniem organu podatkowego wydatki, które pozostają w związku z uzyskanym przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu, będą kwalifikowały się do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Dodatkowo w interpretacji wskazano, że wydatki ponoszone na czynsz bądź media przez osoby, które założyły działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, co do zasady nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaznaczył, że ustawodawca nie uzależnił możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na czynsz czy media od wyodrębnienia pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. W związku z powyższym organy podatkowe nie mogą z tego powodu odmawiać podatnikom prawa do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał, że wydatki poniesione na utrzymanie lokalu mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w części w jakiej ten lokal jest przeznaczony na tą działalność. Każdorazowo, obowiązek udowodnienia, że określone wydatki zostały rzeczywiście poniesione oraz pozostają w związku z osiągnięciem przychodu spoczywa na podatniku. Przedstawione stanowisko przełamuje niekorzystną dla podatników linię interpretacyjną. Dotychczas możliwość rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z mieszkaniem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, uzależniana była od wyodrębnienia w mieszkaniu powierzchni lub pomieszczenia, przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia tej działalności.

Zobacz również: