Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej, sporządzona przed dniem 30 kwietnia 2016 r., umożliwia przeniesienie własności nieruchomości rolnej na starych zasadach

Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej, sporządzona przed dniem 30 kwietnia 2016 r., umożliwia przeniesienie własności nieruchomości rolnej na starych zasadach

W dniu 15 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy, odpowiadając na pytanie prawne, podjął uchwałę (III CZP 83/17) w brzmieniu: „ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585 ze zm.) nie mają zastosowania do umowy przenoszącej własność nieruchomości, zawieranej w wykonaniu zobowiązującej umowy sprzedaży zawartej przed dniem 30 kwietnia 2016 r., jeżeli Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzystała z prawa pierwokupu zastrzeżonego na rzecz Skarbu Państwa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa”.

Problem, nad którym pochylił się Sąd Najwyższy pojawił się po wprowadzeniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw i nowelizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, które zmieniły zasady obrotu ziemią rolną wprowadzając szereg ograniczeń.

Podjęcie przedmiotowej uchwały rozstrzygnęło problematyczną kwestię dotyczącą wątpliwości związanych z przeniesieniem własności nieruchomości rolnych w następstwie warunkowych umów sprzedaży nieruchomości rolnych zawartych przed dniem 30 kwietnia 2016 r. W powołanej uchwale Sąd Najwyższy przesądził, że przeniesienie własności nieruchomości w  następstwie warunkowej umowy sprzedaży zawartej przed dniem 30 kwietnia 2016 r. powinno nastąpić na zasadach obowiązujących przed tą datą.

Do chwili podjęcia przez Sąd Najwyższy przedmiotowej uchwały, notariusze obawiając się, że ważność transakcji zostanie zakwestionowana odmawiali sporządzenia umów przenoszących własność w następstwie warunkowych umów sprzedaży zawartych przed dniem 30 kwietnia 2016 r. Przedmiotowa uchwała Sądu Najwyższego rozwiewa wątpliwości w niniejszym zakresie.

Zobacz również: