Zniesienie górnego limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

4 stycznia 2018
Zniesienie górnego limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ustawa uchwalona przez Sejm dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, dalej jako Ustawa, znosi górny roczny limit wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, który dotychczas wynosił 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok, tj. w 2017 r. wynosił 127.890,00 zł rocznie. Obecnie Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu, podobnie jak w wypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, a zasada ta ma zostać również wprowadzona w odniesieniu do składek płaconych przez płatnika na Fundusz Emerytur Pomostowych, za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych.

Najważniejszym skutkiem zniesienia limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla pracodawców będzie znaczny wzrost kosztów zatrudniania najwyżej wynagradzanych pracowników.

Planowana data wejścia Ustawy w życie, poza wyjątkami w niej wskazanymi, to dzień 1 stycznia 2019 r.

Zobacz również: