Opodatkowanie przychodów z najmu na nowych zasadach od 1 stycznia 2018 r.

Opodatkowanie przychodów z najmu na nowych zasadach od 1 stycznia 2018 r.

Aktualnie dochody z najmu, dzierżawy albo umów o podobnym charakterze uzyskiwane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą, opodatkowane są według skali podatkowej tj. stawką 18 i 32 %. Niezależnie od powyższego, możliwe jest również skorzystanie z preferencyjnego sposobu rozliczania poprzez stosowanie zryczałtowanej stawki 8,5 %. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wprowadza jednak w zakresie opodatkowania przychodów m.in. z najmu zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Na mocy nowelizacji, zmianie ulegnie brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z którym ryczałt od przychodów m.in. z tytułu najmu wynosi 8,5 %. Od nowego roku, stawka 8,5 % będzie miała zastosowanie do przychodów osiąganych z najmu jedynie do kwoty 100.000,00 zł, natomiast nadwyżka ponad tę kwotę podlegać będzie opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 12,5 % przychodów. Ponadto, jak zakłada nowo dodany art. 12 ust. 13, w przypadku osiągania przychodów z najmu przez małżonków, ww. kwota limitu dotyczy łącznie obojga małżonków.

Jak argumentują autorzy projektu nowelizacji, ograniczenie możliwości stosowania stawki ryczałtu 8,5 % do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100.000,00 zł i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 % od nadwyżki przychodów z najmu ponad tę kwotę pozwoli na ograniczenie stosowania preferencyjnej  stawki opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów.

Zobacz również: