Rada Ministrów przyjęła pakiet projektów ustaw nazwanych „Konstytucją Biznesu”

17 listopada 2017
Rada Ministrów przyjęła pakiet projektów ustaw nazwanych „Konstytucją Biznesu”

W dniu 14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła pakiet 5 projektów ustaw nazwanych „Konstytucją Biznesu”. Przyjęte projekty odnoszą się do zmian w prawie gospodarczym, których główną intencją jest stworzenie korzystnych warunków do wykonywania działalności gospodarczej. Wśród nich znajdują się m.in.: Prawo przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, a także ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Projektowane przepisy zawierają katalog zasad, które mają regulować relację pomiędzy przedsiębiorcą, a administracją. Wśród nich należy wyróżnić zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy (wszelkie wątpliwości co do okoliczności faktycznych mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy), a także zasadę, zgodnie z którą co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.

Projekt Konstytucji Biznesu wśród najważniejszych zmian zakłada m.in.:

 1. Wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej. Korzystać z niej będą mogły osoby fizyczne prowadzące działalność, której miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekroczą 50% minimalnego wynagrodzenia. Osoby korzystające z tej instytucji nie będą zobowiązane do rejestrowania działalności ani płacenia z tego tytułu składek ZUS.
 2. Wprowadzenie tzw. „ulgi na start”. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który będzie podejmował działalność gospodarczą po raz pierwszy nie będzie zobowiązany do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności. Po tym okresie przedsiębiorca będzie mógł dodatkowo skorzystać
  z istniejącej obecnie ulgi, czyli tzw. małego ZUS-u w okresie następnych 24 miesięcy.
 3. Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub na czas wskazany przez przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej.
 4. Likwidację numeru REGON. Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie używać wyłącznie numeru NIP, który stanie się również numerem identyfikacyjnym w rejestrze REGON.
 5. Wydawanie zezwoleń w trybie „milczącej zgody”. Zgodnie z przedstawionym projektem,
  w przypadku nie rozpatrzenia wniosku o zezwolenie w określonym terminie będzie można uznać, że zostało one przedsiębiorcy wydane.

Projekty, które odnoszą się do zmian w prawie gospodarczym trafią teraz do Sejmu. Wejście w życie ustaw planowane jest z dniem 1 marca 2018 r.

Zobacz również: