Kwalifikacja kontraktów menadżerskich jako samodzielnej działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT

Kwalifikacja kontraktów menadżerskich jako samodzielnej działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT

Dnia 6 października 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PT3.8101.11.2017), w sprawie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności wykonywanych przez członków zarządu spółek, działających na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umów o zarządzanie, kontraktów menadżerskich), zawartych w związku z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w odniesieniu do których przychody zostały zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasadniczym elementem przedmiotowej interpretacji jest wskazanie, iż kwalifikacja umów o świadczenie usług zarządzania, z tytułu których przychody zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście – wymienionych w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zależy od spełnienia przesłanek określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten odnosi się do warunków wykonywania umowy, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich.

W związku z powyższym czynności zarządzającego nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej, a co za tym nie podlegają opodatkowaniu VAT, jeżeli przy ich wykonywaniu, zarządzający jednocześnie:

  • wykorzystuje infrastrukturę i organizację wewnętrzną zarządzanej spółki, a w związku z tym nie ponosi kosztów ani ryzyka swojej działalności,
  • otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie (przy czym dodatkowym elementem wynagrodzenia może być element zmienny),
  • nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, z uwagi na to, iż umowa przewiduje odpowiedzialność spółki, a nie zarządzającego lub do umowy w ogóle nie wprowadzono takiej odpowiedzialności.

Zgodnie z interpretacją ogólną, gdy z analizy umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy zarządzającym a spółką wynika, że spełnione są wszystkie wskazane powyżej warunki, zarządzającego nie można uznać za podatnika VAT. Brak spełnienia któregokolwiek warunku oznacza, że zarządzający wykonuje samodzielną działalność gospodarczą, a zatem występuje w charakterze podatnika VAT.

Zobacz również: