Od 2018 roku nowe rozwiązania w Kodeksie spółek handlowych

Od 2018 roku nowe rozwiązania w Kodeksie spółek handlowych

W ramach opublikowanego 27 września 2017 r. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zaproponowano szereg zmian w zakresie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Uzupełnione mają zostać m.in. regulacje dotyczące funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Projektowane przepisy precyzują zasady składania rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie spółki – członek zarządu swoją rezygnację ma składać spółce, zaś w przypadku zarządu jednoosobowego albo w sytuacji gdy wszyscy członkowie zarządu będą składać rezygnację równocześnie, będą oni musieli o swojej rezygnacji zawiadomić sąd rejestrowy (podobne rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do zarządu spółki akcyjnej).

Nowe przepisy przewidują także możliwość tworzenia kapitału rezerwowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Doprecyzowano także, że organem, który może decydować o użyciu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym lub rezerwowym spółki jest co do zasady zgromadzenie wspólników.

Określono również jednoznacznie termin wypłaty dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – ma to być dzień określony w uchwale wspólników, a jeżeli uchwała takiego dnia nie określa, dzień określony przez zarząd, przy czym wypłata musi nastąpić do końca roku obrotowego, w którym podjęto uchwałę (odstępstwa od tej zasady może ustanawiać umowa spółki). Projektowane przepisy zakładają również możliwość żądania przez spółkę zwrotu wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy w przypadku odnotowania straty lub zysku niższego od wypłaconych zaliczek

Nowe regulacje zakładają także, że przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące pełnomocnika działającego bez umocowania lub z przekroczeniem jego granic będą miały zastosowanie do czynności prawnych dokonanych lub umów zawartych w imieniu spółki przez jej organ z przekroczeniem zakresu umocowania takiego organu lub przez osobą nie będącą jej organem.

W spółkach partnerskich, w których powołano zarząd, przynajmniej jednym z członków zarządu będzie musiał być partner.

Projekt zakłada wejście w życie wyżej opisywanych zmian z dniem 1 stycznia 2018 r. Nie został on jeszcze skierowany do Sejmu (obecnie znajduje się na etapie opiniowania).

Zobacz również: