Split payment prawdopodobnie od kwietnia 2018 r.

9 października 2017
Split payment prawdopodobnie od kwietnia 2018 r.

W dniu 28 września 2017 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczący wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Nowe regulacje mają umożliwić dokonywanie płatności za nabyte towary lub usługi na dwa odrębne rachunki – kwota netto należności będzie przekazywana na standardowy rachunek sprzedającego, zaś kwota podatku od towarów i usług na specjalnie wyodrębniony rachunek VAT. Decyzję co do zastosowania tego sposobu regulowania zobowiązania będzie podejmował nabywca towaru lub usługi.

Rachunek VAT ma być prowadzony dla każdego rachunku rozliczeniowego, a jego otwarcie i prowadzenie nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy, jak też nie będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami. Środki zgromadzone na rachunku VAT będą pozostawać własnością posiadacza rachunku rozliczeniowego, do którego przypisany będzie rachunek VAT, jednak rozporządzanie nimi będzie ograniczone. Z rachunku VAT regulować będzie można m.in. kwoty odpowiadające całości lub części kwoty podatku od towarów i usług na rachunek VAT kontrahenta, jak również regulować zobowiązania podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług. Co więcej, środki zgromadzone na rachunku VAT będą wolne od zajęć egzekucyjnych dotyczących egzekucji lub zabezpieczenia innych należności niż podatek od towarów i usług.

Na wniosek podatnika środki zgromadzone na jego rachunku VAT będą mogły być przelane na rachunek rozliczeniowy – termin rozpatrzenia wniosku ma wynosić 60 dni. Naczelnik urzędu skarbowego odmówi jednak wydania zgody na zwrot środków z rachunku VAT, w kwocie odpowiadającej posiadanej przez podatnika zaległości podatkowej w VAT (wraz z odsetkami za zwłokę), jak również w przypadku istnienia uzasadnionej obawy, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane lub wystąpi zaległość podatkowa w podatku VAT lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Zachętę do korzystania z metody split payment ma stanowić skrócony termin zwrotu podatku – na rachunek VAT zwrot ma być dokonywany w terminie 25 dni.

Projekt zakłada wejście w życie nowych przepisów z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Zobacz również: