Możliwość traktowania kilku umów jako jednego zamówienia

Możliwość traktowania kilku umów jako jednego zamówienia

Kolejna kwestia, którą zajął się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2017 r. (sygn. C-387/14), o którym pisaliśmy wcześniej tutaj i tutaj dotyczy możliwości uznania za jedno zamówienie dwóch lub większej liczby odrębnych umów.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że Wykonawca ma możliwość powoływania się na dwie lub więcej umów jako na jedno zamówienie, w celu wykazania swojego doświadczenia, w przypadku gdy zamawiający nie wykluczy takiej możliwości w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w związku z celami danego zamówienia lub na podstawie wymogów związanych z przedmiotem danego zamówienia.

Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowym wyroku: „…nie można z góry wykluczyć, że doświadczenie niezbędne do wykonania danego zamówienia, zdobyte przez wykonawcę nie przy jednym, lecz przy dwóch różnych zamówieniach lub większej ich liczbie, może zostać uznane przez instytucję zamawiającą za wystarczające i umożliwić temu wykonawcy wygranie rozpatrywanego przetargu”.

Zobacz również: