Ostatni moment na powołanie w jednostkach zainteresowania publicznego komitetu audytu lub dostosowanie jego składu do nowych przepisów

Ostatni moment na powołanie w jednostkach zainteresowania publicznego komitetu audytu lub dostosowanie jego składu do nowych przepisów

Do dnia 21 października 2017 r. jednostki zainteresowania publicznego powinny powołać komitet audytu, a przypadku posiadania komitetu audytu, którego skład nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – dostosować skład tego komitetu. Wypełnienie obowiązku posiadania komitetu audytu może wiązać się z koniecznością dokonania zmian w składzie organu powołującego, czyli w radzie nadzorczej, innym organie nadzorczym lub kontrolnym.

Wskazana ustawa nakłada na jednostki zainteresowania publicznego (w tym spółki publiczne, banki czy zakłady ubezpieczeń) obowiązek posiadania komitetu audytu. Niektórym jednostkom zainteresowania publicznego pozostawiono możliwość powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, ale zakres tych podmiotów jest znacznie węższy niż w poprzednio obowiązującej ustawie.

Nowe przepisy przewidują, że komitet audytu w jednostkach zainteresowania publicznego powoływany przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorczy lub kontrolny spośród członków tego organu. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej trzech członków, z których:

1) co najmniej jeden powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

2) co najmniej jeden powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego (lub poszczególni członkowie powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży w określonych zakresach),

3) większość członków komitetu audytu, w tym jej przewodniczący, powinna spełniać określone w ustawie kryteria niezależności od jednostki zainteresowania publicznego.

W sytuacji, gdy obecny skład członków rady nadzorczej (innego organu nadzorczego lub kontrolnego)nie pozwala na powołanie komitetu audytu w składzie wymaganym przepisami, wyłonienie członków tego komitetu będzie wiązało się z koniecznością uprzedniego dokonania zmian w składzie rady nadzorczej (innego organu nadzorczego lub kontrolnego).

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu stanowi delikt administracyjny zagrożony karami administracyjnymi (kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji członka organu zarządzającego lub członka organu nadzorczego w jednostkach zainteresowania publicznego)nakładanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kara taka może zostać nałożona nie tylko na jednostkę zainteresowania publicznego, ale i również na np. na członków rady nadzorczej.

Zobacz również: