Skutki śmierci pracodawcy w zakresie trwałości stosunku pracy zgodnie z projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

11 września 2017
Skutki śmierci pracodawcy w zakresie trwałości stosunku pracy zgodnie z projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, dalej: Projekt (projekt z dnia 14 lipca 2017 r., nr UD190 zobacz więcej na ten temat tutaj). Jedną ze zmian jaką przewiduje Projekt jest kontynuacja stosunków pracy w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo.

Skutki śmierci przedsiębiorcy w zakresie trwających stosunków pracy będą odmienne w dwóch przypadkach:

  • gdy zarządca sukcesyjny został ustanowiony przez samego przedsiębiorcę przed jego śmiercią, umowy o pracę wówczas nie wygasną z chwilą śmierci przedsiębiorcy. Umowy te wygasną natomiast, z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, o ile nowy pracodawca, czyli osoba która jest spadkobiercą przedsiębiorcy i przyjmie spadek, nie dokona przejęcia pracowników na zasadach określonych w art. 231 KP,
  • gdy przedsiębiorca nie ustanowi przed swoją śmiercią zarządcy sukcesyjnego, osoby uprawnione (małżonek przedsiębiorcy lub zapisobiorca windykacyjny a jeżeli nie ujawniono testamentu, w którym został uczyniony zapis windykacyjny- spadkobierca przedsiębiorcy) w ramach czynności zachowawczych, w okresie 14 dni od daty śmierci przedsiębiorcy, będą uprawnione do zawarcia z pracownikami ww. przedsiębiorcy porozumienie o kontynuacji stosunku pracy. Porozumienie takie będzie zawierane na okres do dnia ustanowienia zarządu albo do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego – osoby uprawnione mogą to uczynić w terminie 2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy – albo też na krótszy od tego okresu czas określony, z mocą wsteczną od daty śmierci przedsiębiorcy. Jeżeli zaś w ww. sytuacji stosunek pracy nie będzie kontynuowany, Projekt przewiduje możliwość przywrócenia pracownika do pracy na dotychczasowych warunkach. Pracownik, który wyrazi gotowość do powrotu do pracy, będzie mógł taki zamiar zgłosić w terminie miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Obecnie Projekt nie wpłynął jeszcze do Sejmu, jest na etapie konsultacji publicznych i opiniowania. Planowana data wejścia w życie projektowanej ustawy to dzień 1 stycznia 2018 r.

Zobacz również: