Niewyznaczenie terminu rozprawy przez 13 miesięcy to działanie przewlekłe

Niewyznaczenie terminu rozprawy przez 13 miesięcy to działanie przewlekłe

W dniu 12 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy, w składzie 3 sędziów, wydał postanowienie (sygn. akt  III SPP 37/17), w którym uwzględnił skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Skarżący podnosił, iż przez okres 13 miesięcy sąd odwoławczy nie wyznaczył terminu rozprawy ani nie podjął żadnych czynności dotyczących sprawy.

Sąd Najwyższy uznał, iż jeśli sąd nie wyznacza terminu rozprawy przez okres 13 miesięcy i jednocześnie nie podejmuje żadnych innych czynności procesowych, to prowadzi on proces w sposób przewlekły.

Jednocześnie, w związku ze stwierdzoną przewlekłością postępowania, Sąd Najwyższy zasądził na rzecz skarżącego od Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Apelacyjnego kwotę 2.000,00 złotych tytułem odszkodowania.   

Zobacz również: