Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej po śmierci przedsiębiorcy, tzw. przedsiębiorstwem w spadku

24 sierpnia 2017
Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej po śmierci przedsiębiorcy, tzw. przedsiębiorstwem w spadku

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (projekt z dnia 14 lipca 2017 r., nr UD190). Zarząd sukcesyjny ma dotyczyć przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie umowy spółki cywilnej.

Projektowana ustawa ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. W obecnym stanie prawnym, w związku z faktem, że przedsiębiorstwo jest nierozerwalnie związane z osobą fizyczną je prowadzącą, wraz ze śmiercią tej osoby w istocie kończy się byt prawny przedsiębiorstwa, co powoduje, że wygasają m.in. umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawne, a także decyzje administracyjne związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym zezwolenia, koncesje, pozwolenia.

Projekt ustawy zakłada, że zarządca sukcesyjny, po śmierci osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo, będzie zarządzać wyodrębnioną częścią spadku stanowiącą tzw. przedsiębiorstwo w spadku w imieniu własnym, ale na rachunek spadkobierców. Zarządca sukcesyjny będzie uprawniony do podejmowania zarówno czynności sądowych, jak i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zgodnie z założeniami projektu o osobie zarządcy sukcesyjnego ma decydować sam przedsiębiorca. Wskazana przez przedsiębiorcę osoba będzie wpisywana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tak aby automatycznie z chwilą śmierci przedsiębiorcy, działalność przedsiębiorstwa była kontynuowana. W sytuacji gdy przedsiębiorca nie zdecyduje o osobie zarządcy sukcesyjnego, przez okres 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy, zarządcę sukcesyjnego będą mogły wskazać osoby uprawnione, w tym spadkobiercy.

Obecnie projekt ustawy nie wpłynął jeszcze do Sejmu, jest na etapie konsultacji publicznych i opiniowania. Planowana data jego wejścia w życie to dzień 1 stycznia 2018 r.

Zobacz również: