Zmiana biegu terminu przedawnienia roszczeń związanych z odpowiedzialnością deliktową

Zmiana biegu terminu przedawnienia roszczeń związanych z odpowiedzialnością deliktową

W dniu 27 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego dotycząca przepisów o biegu terminu przedawnienia roszczeń związanych z odpowiedzialnością deliktową.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawniały się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Ustawa nowelizująca z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz.U. poz. 1132) nadała nowe brzmienie art. 4421 § 1 k.c. Obecnie roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych przedawniają się z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Nowa regulacja znajdzie zastosowanie nie tylko do roszczeń powstałych po wejściu w życie zmian, ale także do tych, które powstały wcześniej i jeszcze nie upłynął termin ich przedawnienia. W tym ostatnim przypadku trzyletni termin przedawnienia rozpocznie bieg w dniu wejścia w życie zmian w przepisach.

Zobacz również: