Sprzedaż nieruchomości gruntowych z majątku prywatnego może być traktowana jak działalność gospodarcza

Sprzedaż nieruchomości gruntowych z majątku prywatnego może być traktowana jak działalność gospodarcza

W dniu 26 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I FSK 1728/15, z którego wynika, że w niektórych przypadkach sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego może być traktowana jako dokonywana w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

W sprawie, w której zapadło powoływane powyżej orzeczenie, Skarżąca – w celu sprzedaży nabytej w drodze darowizny działki – rozpoczęła działania zmierzające do jej podziału. Okazało się, że do przeprowadzenia dalszych podziałów działek niezbędne jest zapewnienie nowym działkom, dostępu do drogi publicznej. Skarżąca wystąpiła do Gminy z zapytaniem o możliwość budowy drogi, czym Gmina wykazała zainteresowanie. Następnie Skarżąca wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zawarła pytanie czy sprzedaż wydzielonych działek po wybudowaniu przez gminę drogi, przy założeniach, że przystąpi ona, bądź nie przystąpi, do uzbrojenia działek, będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Zgodnie ze stanowiskiem własnym Skarżącej, czynność nie powinna podlegać opodatkowaniu w żadnym z opisanych przypadków.

Minister Finansów przyjął, że stanowisko Skarżącej jest nieprawidłowe, zaś sprzedaż, w obu opisanych wariantach będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stanowisko to zostało potwierdzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, a następnie również przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowią wykorzystania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE, jako że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Takie transakcje nie stanowią zaś same z siebie działalności gospodarczej w rozumieniu dyrektywy. Jednakże w sytuacji, w której osoba dokonuje sprzedaży działki i jednocześnie podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu wskazanego przepisu dyrektywy, należy uznać ją za podmiot prowadzący działalność gospodarczą, czyli za podatnika podatku od towarów i usług.

Zobacz również: