Odpowiedzialność wierzyciela za wszczęcie egzekucji na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego

Odpowiedzialność wierzyciela za wszczęcie egzekucji na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego

Dnia 13 marca 2017 r. Sąd Najwyższy, w składzie 3 sędziów, podjął uchwałę (sygn. III CZP 4/17), w której rozstrzygnął problematyczną kwestię dotyczącą zwrotu kosztów obrony przed egzekucją.  

Zgodnie z powyższą uchwałą, dopuszczalne  jest  zasądzenie  od  wierzyciela  na  rzecz dłużnika zwrotu kosztów obrony przed egzekucją, w tym kosztów zastępstwa  procesowego,  w  razie  umorzenia  postępowania egzekucyjnego w związku z uchyleniem klauzuli wykonalności nadanej tytułowi egzekucyjnemu, na podstawie którego wszczęto to postępowanie (art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Zobacz również: