Sprzedaż udziału w nieruchomości odziedziczonego po zmarłym małżonku nie zawsze z podatkiem

Sprzedaż udziału w nieruchomości odziedziczonego po zmarłym małżonku nie zawsze z podatkiem

Dnia 15.05.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. II FPS 2/17), w której stwierdził, że opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zbytej nieruchomości odziedziczonej po współmałżonku zależy od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, a nie nabycia jej w spadku.

Przed podjęciem uchwały prezentowane było stanowisko, zgodnie z którym w wyniku dziedziczenia po zmarłym małżonku udziału w nieruchomości, która była objęta wspólnością majątkową małżeńską, dochodzi do nabycia udziału. W sytuacji więc gdy od nabycia (w drodze dziedziczenia) do zbycia nieruchomości nie upłynęło pięć lat, od zbycia części nieruchomości odziedziczone po zmarłym małżonku, nabywca miał zapłacić podatek dochodowy.
 

Siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego wyjasnił, że pięcioletniego terminu, od którego upływu uzależnione jest powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych  nie  należy liczyć od daty nabycia nieruchomości w spadku po współmałżonku. Termin ten biegnie od daty pierwotnego nabycia nieruchomości do wspólnego majątku małżonków.  

Zobacz również: