Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową z podatkiem od czynności cywilnoprawnych

24 maja 2017
Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową z podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Dnia 15 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. II FPS 1/17), w której stwierdził, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. zmiany umowy spółki polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną powodują powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Powodem podjęcia uchwały była indywidualna sprawa spółki, którą wcześniej zajmował się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 23 stycznia 2014 r. nr ILPB2/436-290/13-2/WS) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (wyrok z dnia 21 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 1222/14). Organ podatkowy oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stanęły na stanowisku, że czynność prawna polegająca na zmianie formy prawnej spółki ze spółki akcyjnej na spółkę jawną będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawsze, gdy wkładem do spółki osobowej będzie cały majątek przekształcanej spółki kapitałowej (zarówno w części dotyczącej kapitału zakładowego, jak również środków zgromadzonych na innych kapitałach i pozostałego majątku spółki przekształcanej).

Zobacz również: