Ograniczenie odpowiedzialności inwestora

Ograniczenie odpowiedzialności inwestora

Dnia 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora ponoszonej wraz z generalnym wykonawcą za zobowiązania wobec podwykonawców robót budowlanych.

Według znowelizowanych przepisów nie tylko wykonawca (generalny wykonawca), ale także podwykonawcy będą mogli dokonać stosownego zgłoszenia inwestorowi szczegółowego przedmiotu robót budowlanych. Inwestor będzie miał 30 dni na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przed wykonawcę. Zgłoszenie to winno zostać dokonane przed przystąpieniem do wykonywania robót (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). Zgłoszenie nie będzie konieczne do powstania odpowiedzialności solidarnej, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.
 

Ponadto w sposób istotny została ograniczona odpowiedzialność solidarna inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom: inwestor będzie odpowiadał jedynie do wartości wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy. Jeżeli zatem wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą, w której wartość wynagrodzenia będzie przewyższała wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy od inwestora za dany zakres robót, to podwykonawca będzie uprawniony do żądania od inwestora wynagrodzenia do wartości ograniczonej wartością wynagrodzenia należnego wykonawcy (generalnemu wykonawcy) za dany zakres robót. Powyższe powodować może trudności z uwagi na brak wiedzy podwykonawcy o wartości wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy. Ponadto będzie to wymuszało na wszystkich stronach procesu budowlanego sporządzanie kosztorysów ofertowych, pozwalających na wyspecyfikowanie wartości wynagrodzenia za poszczególne elementy robót.

Zobacz również: